Laboratoriossamme määritetään lähes päivittäin vesistötarkkailu- ja pohjavesinäytteitä.

Pintavesitutkimuksissa huomio kohdennetaan perinteisesti ravinneanalytiikkaan. Vesistöjen tilaa seurataan mm. typpi-, fosfori-, BOD-, KMnO4-analyysein. 

Pohjavesitutkimuksissa pyritään selvittämään onko pohjaveteen päässyt jotain, joka olisi esteenä veden käytölle talousvetenä. Perinteisten laboratoriossamme tehtävien kemiallisten analyysien (mm. pH, rauta, mangaani, kloridi, sulfaatti ja ravinteet) lisäksi pohjavesistä etsitään usein öljyhiilivetyjä, torjunta-aineita tai VOC-yhdisteitä (volatile organic carbon, haihtuvat orgaaniset yhdisteet).    

Kymijoen alueen vesistöjen tarkkailusta vastaa pääosin Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry, joiden sivuilta löytyy paljon julkaisuja ja lisätietoa vesistötarkkailuihin liittyen.