Tietosuojaseloste

Tämä on Kymen Ympäristölaboratorio Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin päivitys 3.5.2022.

1. Yleistä

Kymen Ympäristölaboratorio Oy toimii Kaakkois-Suomen talousalueella ja tämän tehtävän hoitamisessa tarvitaan henkilötietoja asiakkaista ja työntekijöistä. Kymen Ympäristölaboratorio Oy on FINAS akkreditoitu laboratorio ja laatujärjestelmä on ISO 17025 vaatimusten mukainen. Laboratorio noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä suojatakseen asiakkaidensa yksityisyyttä.

Kymen Ympäristölaboratorio Oy pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia tietosuojaselosteeseen ja palvelujen käyttöehtoihin.

2. Asiakastietojen kerääminen ja käsittely

Kymen Ympäristölaboratorio Oy kerää ja käsittelee asiakastietoja vain lain sallimalla tavalla. Tietojen kerääminen voi tapahtua käytettäessä laboratorion palveluita, esimerkiksi näytteiden vastaanotossa tai sähköpostilla, puhelimitse tai verkossa tehtävien tilauksien kautta. Lainsäädännön niin edellyttäessä, pyydetään asiakkaalta suostumus tietojen käsittelyyn ennen käsittelyn aloittamista.

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

3. Rekisterin tietosisältö

Keräämme ainoastaan asiakastietoja, joita tarvitaan asiakaspalveluiden tarjoamiseen. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite- ja laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Kymen Ympäristölaboratorio Oy kerää henkilötietoja asiakastiedon säilyttämiseen ja hallintaan, palveluiden tarjoamiseen ja tuottamiseen, tiedottamiseen, laskuttamiseen, asiakkuudenhallintaan ja palveluiden markkinointiin.

Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa ja veloituksetta kieltää Kymen Ympäristölaboratorio Oy:tä käsittelemästä heitä koskevia henkilö- ja asiakastietoja markkinointitarkoituksiin tai peruuttaa sitä varten annettu suostumus.

5. Henkilötietojen säilyttäminen ja siirtäminen

Kymen Ympäristölaboratorio Oy säilyttää henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Laboratorion keräämiä henkilötietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisen määräyksestä, jos Kymen Ympäristölaboratorio Oy on velvollinen luovuttamaan kyseisen tiedon lain tai viranomaisen päätöksen nojalla. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6. Tietosuojapoikkeamat ja ilmoitusvelvollisuus

Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen sattuessa, on Kymen Ympäristölaboratorio Oy:llä rekisterinpitäjänä ilmoitusvelvollisuus sekä valvontaviranomaiselle että tietoturvaloukkauksen kohteena oleville henkilöille.
 

Valvontaviranomaiselle on tehtävä ilmoitus tietosuoja-asetuksen mukaisesti 72 tunnin kuluessa siitä, kun henkilötietojen tietoturvaloukkaus on tullut ilmi. Rekisteröidylle asiakkaalle henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan ilman aiheetonta viivytystä.

7. Henkilötietojen muuttaminen ja tarkastaminen

Yhteystietojen muuttuessa asiakas on velvollinen ilmoittamaan muutoksista Kymen Ympäristölaboratorio Oy:lle. Kymen Ympäristölaboratorio Oy ei vastaa ongelmista, jotka johtuvat vanhentuneista tai puutteellisista asiakastiedoista, jos asiakas on laiminlyönyt muutoksista ilmoittamisen. Kymen Ympäristölaboratorio Oy korjaa tai poistaa epätäsmällisen tai puutteellisen tiedon pyydettäessä tai havaittuaan virheen asiakastiedoissa.
 
Asiakkaalla on oikeus saada maksutta kopio itseään koskevista henkilötiedoista ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisterin pitäjälle. Kopio henkilötiedoista lähetetään asiakkaan tietoihin rekisteröityyn osoitteeseen yhden kuukauden kuluessa siitä, kun pyyntö on vastaanotettu.

8. Henkilötietojen poistaminen

Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksen myöhempään henkilötietojen käsittelyyn ottamalla yhteyttä selosteen lopussa ilmoitettuun osoitteeseen, jolloin Kymen Ympäristölaboratorio Oy lopettaa henkilötietojen käsittelyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta käsittelyyn, johon Kymen Ympäristölaboratorio Oy:llä on oikeus tai lain asettama velvoite ilman suostumustasi, esimerkiksi tekemiesi tilaukseen liittyvien töiden
loppuun saattamiseen, laskutukseen tai tulosten säilyttämiseen. Mikäli suostumus asiakastietojen käsittelyyn perutaan, Kymen Ympäristölaboratorio Oy ei vastaa sen vaikutuksesta palvelun laatuun.

9. Yhteyshenkilöt

Kymen Ympäristölaboratorio Oy:n yhteyshenkilöinä toimivat tietosuojavastaava Sofia Seittenranta-Vekkeli (sofia.seittenranta-vekkeli@kymlab.fi / 044 750 8519) ja varavastuuhenkilönä laboratoriopäällikkö Aleksi Laine (aleksi.laine@kymlab.fi / 044 974 0127).